wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin
Producenci
Promocje
ŚRUBA KM000695

ŚRUBA KM00069544,00 zł39,60 zł / szt.

TARCZA SPRZĘGŁA TD NEW HOLLAND 5092788

TARCZA SPRZĘGŁA TD NEW HOLLAND 5092788887,95 zł710,36 zł / szt.

INSTRUKCJA NEW HOLLAND 47596170

INSTRUKCJA NEW HOLLAND 47596170283,45 zł226,76 zł / szt.

ZESPÓŁ NEW HOLLAND 84173154

ZESPÓŁ NEW HOLLAND 84173154684,55 zł547,64 zł / szt.

B PRZEWÓD 70-3407150

B PRZEWÓD 70-340715048,00 zł43,20 zł / szt.

Katalog New Holland
 
Katalog New Holland - budowlane

Katalog części zamiennych Case

Katalog części Case

Regulamin

Regulamin Sklepu „AGROHANDEL” S.J. A.Plecety, I. Plecety z siedzibą w Legnicy

Warunki i zasady sprzedaży w sklepie internetowym


Właścicielem sklepu internetowego www.czescirolnicze.eu jest: „AGROHANDEL” S.J. A.Plecety, I.Plecety Ul. Jaworzyńska 261, 59-220 LEGNICA NIP 695-000-26-66, REGON 390505321., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział IX Gospodarczy pod Nr KRS 0000010591. zwany dalej "Sprzedającym".

Adres do korespondencji: „AGROHANDEL” S.J. A.Plecety, I.Plecety Ul. Jaworzyńska 261, 59-220 LEGNICA e-mail: e-sklep@agrohandel.com.pl


§ 1
Informacje Ogólne

 

1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Nabywców, ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.
2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom i Nabywcom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
3. Sklep internetowy działający pod nazwą: „AGROHANDEL S.J.”, funkcjonujący pod domeną internetową: www.czescirolnicze.eu prowadzony jest przez Spółkę „Agrohandel” Spółka Jawna z siedzibą w Legnicy, ul. Jaworzyńska 261, 59-220 Legnica, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000010591.
4. Sprzedawca umożliwia Użytkownikom i Nabywcom kontakt za pomocą poczty elektronicznej. W celu uzyskania pomocy lub rozstrzygnięcia wątpliwości dotyczących oferowanych przez Sprzedawcę Produktów, Klient może w szczególności wysłać do Sprzedawcy wiadomość e-mail na adres: e-sklep@agrohandel.com.pl.
5. Sprzedawca od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, a także w soboty od 8:00 do 14:00 umożliwia Użytkownikom i Nabywcom kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: +48768506112
6. SŁOWNICZEK:

 1. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 2. Ustawa o ochronie praw konsumentów - z dnia 19 września 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2003 nr 188 poz. 1837 ze zm.);
 3. Ustawa o szczegółowych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 2002 Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
 4. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 5. Koszyk - narzędzie umożliwiające Użytkownikowi i Nabywcy agregację wybranych towarów/usług przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów/usług zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy;
 6. Nabywca – Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży;
 7. Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów;
 8. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu;
 9. Sklep „AGROHANDEL” – detaliczny punkt sprzedaży prowadzony przez Sprzedawcę lub przez osoby związane ze Sprzedawcą umowami o współpracy;
 10. Sklep Internetowy (Sklep) – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży, dostępny w domenie internetowej: www.czescirolnicze.eu;
 11. Sprzedawca – „AGROHANDEL” S.J. A.Plecety, I. Plecety z siedzibą w Legnicy, ul. Jaworzyńska 261, 59-220 Legnica, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod Nr 0000010591
 12. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia Towar oraz Produkt są synonimami;
 13. Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Nabywcy rzeczy ruchomych zw. dalej Towarem lub Produktami;
 14. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, będąca użytkownikiem Internetu, korzystająca ze Sklepu, nabywająca lub zamierzająca nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu;
 15. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru, sposób płatności i rodzaj dostawy.

7. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania w Sklepie.

8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu spowodowany czynnikami o charakterze siły wyższej.

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

11. Sprzedawca czyni wszelkie starania, aby podane informacje o wszystkich Towarach prezentowanych w Sklepie były prawdziwe oraz kompletne. Nie może on jednak zagwarantować, że podane informacje są wolne od błędów lub omyłek. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z działem odpowiadającym za obsługę sklepu, pod nr tel. +48768506112. Prezentowany w Sklepie katalog nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i powinien być traktowany jako zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.


§ 2
Rejestracja w sklepie


1. Użytkownicy mają możliwość korzystania ze Sklepu, w tym zawierania Umów, po dokonaniu rejestracji w Sklepie, z zastrzeżeniem pkt. 5.

2. Rejestracja w Sklepie wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:

 1. zalogowania się w Sklepie za pomocą loginu i hasła dostępu z wykorzystaniem odpowiedniego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu,
 2. akceptacji Regulaminu.

3. Użytkownik będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, rejestracji w Sklepie, a także wszystkich innych czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu (w tym rejestracji) oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika (w tym Nabywcy).

5. Złożenie zamówienia i dokonanie zakupu Towarów może nastąpić z pominięciem procedury rejestracji, w takim przypadku podczas składania Zamówienia wymagane jest wskazanie:

 1. nazwy, koloru, rozmiaru i ilości zamawianych Produktów,
 2. imienia i nazwiska odbiorcy,
 3. dokładnego adresu dostawy,
 4. numeru telefonu kontaktowego,
 5. adresu e-mail Użytkownika.


§ 3
Składanie zamówienia


1. Złożenie zamówienia uwarunkowane jest zapoznaniem się i akceptacją przez Użytkownika Regulaminu Sklepu.

2. Zamówienia można składać poprzez stronę internetową www.czescirolnicze.eu przez 24h/dobę 7 dni w tygodniu.

3. Użytkownik może składać Zamówienia według swojego wyboru w jeden z następujących sposobów:

 1. poprzez stronę internetową w Sklepie,
 2. wysyłając e-mail na adres: e-sklep@agrohandel.com.pl
 3. telefonicznie, w godzinach pracy obsługi Sklepu, o których mowa w § 1 pkt. 5 nin. Regulaminu.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych w zamówieniu złożonym przez Użytkownika oraz nieprzestrzeganiem przez Użytkownika warunków Regulaminu. Dane podawane przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.

5. Proces zamawiania przez stronę internetową Sklepu składa się z następujących kroków:

 1. wyboru Towarów, które Użytkownik zamierza nabyć, poprzez ich umieszczenie w Koszyku;
 2. zalogowanie się lub w przypadku złożenia zamówienia z pominięciem procedury rejestracji, wskazanie danych, o których mowa w § 2 pkt. 5 Regulaminu.
 3. po ostatecznym wyborze towarów przeznaczonych do zakupu, Użytkownik zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych, służących do określenia m.in.: - adresu dostawy, - sposobu dostawy, - sposobu dokonania płatności za Towar;
 4. zatwierdzenia Zamówienia przez przycisk „Złóż zamówienie z obowiazkiem zapłaty”;

6. Podczas wyboru Towarów Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością Koszyka poprzez dodawanie do Koszyka kolejnych Towarów lub usuwanie ich z Koszyka.

7. Warunkiem realizacji zamówienia jest: - prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, - zaznaczenie wybranej formy dostawy i płatności, - akceptacja kosztów dostawy oraz - przesłanie tak wypełnionego zamówienia z panelu zakupów.

8. Do zawarcia umowy dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego, w ramach którego Kupujący otrzymuje e-maila z wyszczególnionymi produktami (ich ilością oraz ceną za każdy produkt oraz ceną łączną zamówienia), formą płatności i dostawy, w tym również kosztami dostawy i otrzyma dodatkowego e-maila z informacją o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia (zmianie statusu zamówienia na "Zamówienie przyjęte"). W przypadku składania Zamówienia drogą telefoniczną przez moment zawarcia umowy sprzedaży rozumieć należy czas rozmowy, w której pracownik obsługi Sklepu przyjął i potwierdził zamówienie. Potwierdzenie zamówienia nie występuje w przypadku gdy Użytkownik dokonuje Zamówienia równocześnie z opłaceniem zamawianego Towaru.

9. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów lub zmiany cen produktów bez wcześniejszego poinformowania klientów. Nie dotyczy to cen zamówień będących w trakcie realizacji.

10. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia lub jego anulowania w następujących przypadkach:
- gdy formularz zamówienia zostanie wypełniony błędnie,
- gdy kupujący nie przeleje wymaganej kwoty na konto Sprzedającego we wskazanym terminie (w przypadku płatności przelewem),
- gdy przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera,
- gdy zamówiony towar zostanie wyprzedany lub jest niedostępny w magazynach

11. Ceny podane przez sprzedającego wyrażone są w PLN, zawierają należny podatek VAT. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez informowania o tym zamawiającego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Nie dotyczy to jednakże cen zamówień będących w trakcie realizacji. Cena nie zawiera kosztów wysyłki.

12. Jeśli cena podana w potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedającego jest różna od ceny widniejącej w sklepie internetowym, Kupujący ma prawo do rezygnacji z zamówienia.

13. Zamawiający każdorazowo zgadza się na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu.

14. W przypadku niedostępności towaru w magazynie zamawiający jest o tym informowany i może podjąć decyzję o częściowej realizacji, wydłużeniu oczekiwania, ma również prawo do rezygnacji z zamówienia.

15. Kupujący ma możliwość zrezygnowania z zakupów na każdym etapie składania zamówienia.

16. Cena podana w Sklepie internetowym obowiązuje wyłącznie dla zamówień złożonych w Sklepie internetowym.


§ 4
Ceny


1. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru do Użytkownika podane są odrębnie.

2. Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia Zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

4. Użytkownik ma możliwość wyboru formy płatności spośród następujących:

 1. płatność przy odbiorze,
 2. przelew bankowy,
 3. przelew online

5. Dokonanie płatności może nastąpić przy wyborze tylko 1 spośród w/w sposobów płatności. Sprzedawca nie umożliwia Nabywcy dokonanie płatności poprzez łączenie kilku różnych form.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.


§ 5
Realizacja zamówienia i koszty wysyłki


1. W procesie składania Zamówienia Użytkownik dokonuje wyboru jednego z dostępnych sposobów dostawy zamówionych Towarów:

 1. odbiór osobisty w Sklepie „Agrohandel”,
 2. dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej,

2. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Zamówienia złożone po godz. 13:00 w dni robocze, w soboty oraz w niedziele i święta realizowane będą najpóźniej w najbliższy dzień roboczy. Czas realizacji zamówienia jest uzależniony od dostępności towaru w naszym magazynie oraz formy płatności.

4. Termin otrzymania zamówienia to czas realizacji zamówienia plus czas dostawy.

5. Oznaczenie dostępności informuje, ile dni roboczych zazwyczaj upływa od chwili złożenia zamówienia do momentu przygotowania go do wysyłki.

6. Czas dostawy to zazwyczaj następny dzień roboczy po dokonaniu wysyłki w przypadku przesyłki kurierskiej.

7. W przypadku płatności przelewem, czas otrzymania przesyłki wydłuża się o czas realizacji przelewu.

8. Jeśli w zamówieniu znajdą się produkty w danej chwili niedostępne, poinformujemy o tym mailowo lub telefoniczne. Wówczas można będzie wybrać między oczekiwaniem na najbliższą dostawę bądź zaproponujemy inny podobny produkt lub zwrot pieniędzy.

9. Kupujący zostaje poinformowany o przesłaniu zamówionego towaru w osobnym emailu.

10. Specyfikacja opłat za przesyłki w zależności od formy dostawy i sposobu płatności (ceny zawierają podatek vat):

 1. za pośrednictwem firmy kurierskiej – cena ustalana indywidualnie w zależności od wagi produktu;
 2. odbiór osobisty – 0 zł. 11. Sprzedający wystawia fakturę VAT na zakupiony towar. W tym celu należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP


§ 6
Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy


1. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny) (Dz. U. z 2000, nr 22, poz. 271) Użytkownik będący Konsumentem nabywający Produkt, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać listem poleconym na adres Sklepu „AGROHANDEL”.

2. W przypadku odstąpienie zwrot towaru odbywa się na koszt zwracającego.

3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

 1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem 14-to dniowego terminu,
 2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
 3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
 4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
 5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

4. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Koszt odesłania towaru do Sprzedawcy ponosi Nabywca.

5. Kupujący zobowiązany jest do wysłania wraz z towarem dowodu zakupu (paragonu).


§ 7
Zwroty, zamiana, reklamacje


1. W przypadku reklamacji towaru Kupujący wysyła towar na własny koszt na następujący adres Sklepu „AGROHANDEL”, z pisemnym opisem wady. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji koszt ten zostanie mu zwrócony na wskazane konto bankowe.

2. Reklamację należy składać w formie pisemnej na adres Sklepu „AGROHANDEL”.

3. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

 1. imię, nazwisko, adres zamieszkania/siedzibę, adres e-mail Nabywcy,
 2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
 3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy,
 4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację, datę powstania uszczerbku/ wady stanowiącej podstawę reklamacji.
 5. wybór sposobu przekazania Nabywcy informacji o rozpatrzeniu reklamacji (droga elektroniczna, na wskazany mail lub też droga pisemna)

4. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany w ciągu 21 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego – w sposób przez siebie wybrany. Jeżeli Nabywca nie wybrał sposobu – informacja zostanie przesłana przez Sprzedawcę za pomocą poczty tradycyjnej.

5. Kupujący ma możliwość zamiany towaru.


§ 8
Ochrona danych osobowych, zgody marketingowe.


1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane RODO) informujemy, że dane osobowe Użytkowników lub Nabywców przechowywane są w zbiorze danych firmy „AGROHANDEL” S.J. A.Plecety, I.Plecety z siedzibą w Legnicy (zw. dalej Administratorem). Dane do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych: handlowy@agrohandel.com.pl - z dopiskiem: "DANE OSOBOWE".
2. Celem zbierania i przetwarzania danych jest prawidłowy proces realizacji umowy.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (na wskazany powyżej adres mailowy) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja umowy.
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana  będą podlegały przetwarzaniu i udostępnianiu  osobom i podmiotom współpracującym z Administratorem przy wykonaniu umowy, wskazanym na stronie internetowej Spółki - www.agrohandel.com.pl
6. Dane nie będą przekazywane nieupoważnionym podmiotom trzecim a odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
8. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat, licząc od daty zakończenia wykonywania umowy, a zgody marketingowe aż do czasu ich odwołania.
10. Złożenie zamówienia w e-sklepie agrohandel.com.pl oznacza wyrażenie zgody na:
- przetwarzanie Pana/ Pani danych osobowych  przez Administratora oraz partnerów Administratora, których aktualny wykaz znajduje się na stronie internetowej Administratora   w celach promocji, udziału w konkursach , otrzymywania ofert;
- przetwarzanie Pana/ Pani danych osobowych  w celach marketingowych przez Administratora  oraz partnerów Administratora, których aktualny wykaz znajduje się na stronie internetowej Administratora;
- otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany poniżej adres poczty elektronicznej lub numer telefonu, wysyłanych przez Administratora danych oraz przez partnerów Administratora, których aktualny wykaz znajduje się na stronie internetowej Administratora;
- otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez Administratora danych i partnerów Administratora których aktualny wykaz znajduje się na stronie internetowej Administratora w celach handlowych i marketingowych zgodnie z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne.


§ 9
Postanowienia końcowe.


1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sprzedającego (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sprzedającego.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Sprzedawca zobowiązuje się udostępniać nieprzerwanie informację o planowanej zmianie regulaminu w ciągu 14 dni przez planowaną zmianą na stronie internetowej Sklepu. Zmiana wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia zamieszczenia informacji w ww. trybie.

3. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

5. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie od 25.05.2018r.


Przejdź do strony głównej
 • ADAMA
 • AGRO-FARM W. KAŹMIERCZAK
 • BALMET JAN BALASIŃSKI
 • BARCLAY CHEMICALS
 • Bayer
 • BEDNAR FMT
 • BERNER POLSKA SP. Z O.O.
 • BIG
 • BIOSTYMA
 • BRITAINS
 • BRUDER
 • CAUSSADE
 • CHEMIROL
 • CIECH-SARZYNA
 • CLAAS
 • CNH Industrial
 • CNH POLSKA
 • CORTEVA
 • DEKALB
 • DOUBLE EAGLE
 • DOW AGROSCIENCES
 • EURALIS
 • FLEETGUARD
 • FUCHS OIL CORPORATION
 • GRANIT PARTS
 • HAPPY PEOPLE
 • INNVIGO
 • JAMARA
 • JOHN DEERE
 • KIDS GLOBE
 • KONGSKILDE
 • KUHN MASZYNY ROLNICZE
 • KVERNELAND
 • LEMKEN
 • MAISTO
 • MANULI EKOBAL
 • MARGO HENRYK ANTCZAK
 • MTZ
 • NEWRAY
 • NUFARM
 • PETRONAS LUBRICANTS
 • PIONEER
 • PRONAR SP. Z O.O.
 • RAGT Polska
 • RAPOOL
 • ROLLY TOYS
 • ROS
 • SHELL
 • SIKU
 • SIPMA SA
 • SPAREX-POLSKA SP. Z O.O.
 • STIHL
 • STROM EXPORT
 • SYNGENTA
 • SYNTHOS AGRO
 • TAMINCO
 • THOMAS GRUBER
 • UNIA SP. Z O.O.
 • UNIA SP. Z O.O.
 • UNIA SP. Z O.O.
 • UNIA-FAMAROL SP. Z O.O.
 • UNIVERSAL HOBBIES
 • VADERSTAD
 • Vigor
 • WAŚ SP.J.